درباره ما

واحد تحقیق و توسعه این شرکت نیز با انجام پروژه های متعدد و چاپ و ارائه مقالات متعدد در کنفرانس های داخلی و بین المللی موفق به اخذ عنوان واحد تخقیق و توسعه نمونه استانی در سال های اخیر و واحد تحقیق و توسعه برتر کشوری در سال جاری شد.